Ban thường vụ Hiệp hội: 8 người

– Chủ tịch Hiệp hội: Ông Trần Công Chánh

– Phó chủ tịch thường trực Hiệp hội: Ô.Nguyễn Công Dương

– Phó chủ tịch Hiệp hội: Ô. Lâm Văn Quản.

– Phó chủ tịch – Tổng thư ký Hiệp hội: Bà Đào Thị Lê

Các ban chuyên môn và người phụ trách

Stt Các phân ban Họ tên Chức vụ phân công
1 Ban Kiểm tra Ô. Nguyễn Anh Tôn Trưởng ban
2 Ban tổ chức, nghiên cứu, tham vấn chính sách Bà Chử Thị Hải Trưởng ban
3 Ban Quản lý KH, chuyển giao công nghệ và hợp tác DN Ông Lương Văn Vui Trưởng ban
4 Ban Tuyên truyền phát triển hội viên và hợp tác quốc tế Ông Lâm Văn Quản Trưởng ban
5 Ban Thi đua khen thưởng và phát triển phong trào Trần Đăng Hải Trưởng ban
6 Ban Phát triển NN và đảm bảo CLGD NN Ông Phạm Quang Vinh Trưởng ban