Danh mục: Cộng đồng Asean

Giới thiệu về cộng đồng Asean

Giới thiệu về cộng đồng Asean

Để hỗ trợ mục tiêu xây dựng Cộng đồng, ASEAN đã thông qua và đang tập trung triển...