Hiệp hội các trường Cao đẳng, Trung cấp kinh tế – kỹ thuật (ATEC) Việt Nam là một tổ chức xã hội nghề nghiệp của các trường Cao đẳng, Trung cấp kinh tế – kỹ thuật và hội viên cá nhân của Hiệp hội.

Hiệp hội hoạt động vì lợi ích chung, không vụ lợi nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên và tạo điều kiện để các trường liên kết, tổ chức các hoạt động nhằm hoàn thành nhiệm vụ chính trị và góp phần phát triển giáo dục Việt Nam, đào tạo nguồn nhân lực cho đất nước.

Ban thường vụ Hiệp hội: 8 người

– Chủ tịch Hiệp hội: Ông Trần Công Chánh

– Phó chủ tịch thường trực Hiệp hội: Ô.Nguyễn Công Dương

– Phó chủ tịch Hiệp hội: Ô. Lâm Văn Quản.

 – Phó chủ tịch – Tổng thư ký Hiệp hội: Bà Đào Thị Lê

Phạm vi, lĩnh vực hoạt động

 1. Hiệp hội hoạt động trên phạm vi cả nước, mở rộng hợp tác quốc tế theo quy định luật pháp Việt Nam và thông lệ quốc tế.
 2. Các lĩnh vực hoạt động chủ yếu của Hiệp hội
 3. a) Hiệp hội hỗ trợ, giúp đỡ và liên kết các trường, đơn vị hội viên hoạt động trong các lĩnh vực giáo dục đào tạo như:

– Tư vấn xây dựng, cụ thể hóa các chương trình đào tạo, kế hoạch đào tạo chương trình, giáo trình bài giảng thuộc các lĩnh vực kinh tế – kỹ thuật.

– Tham gia phối hợp với các Bộ, Ngành (Giáo dục và đào tạo, Tài chính, Công thương…) tổ chức các hội thảo, chuyên đề khoa học, tổ chức nghiên cứu khoa học, nâng cao chất lượng đào tạo của các ngành kinh tế – kỹ thuật và các nội dung khác về giáo dục đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo.

– Phối hợp với các trường thường xuyên tổ chức bồi dưỡng, tập huấn, cập nhật kiến thức mới về công tác quản lý, về kinh tế – kỹ thuật theo từng chuyên ngành cho lãnh đạo, quản lý, giảng viên, cán bộ các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp trong và ngoài Hiệp hội dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ, Ngành liên quan.

– Trao đổi kinh nghiệm về công tác quản lý, công tác đào tạo, giảng dạy, quản lý học sinh, sinh viên, mở rộng hợp tác về đào tạo, nghiên cứu khoa học với các trường trong khu vực và quốc tế.

 1. b) Hỗ trợ, giúp đỡ các trường trong hoạt động nghiên cứu khoa học, tham gia triển khai thực hiện các dự án đầu tư phát triển Giáo dục và đào tạo, chuyển giao công nghệ có liên quan đến lĩnh vực và phạm vi hoạt động của Hiệp hội.
 2. Hiệp hội chịu sự quản lý nhà nước về Giáo dục và Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam

Quyền hạn

 1. Tuyên truyền mục đích của Hiệp hội.
 2. Đại diện cho hội viên trong mối quan hệ đối nội, đối ngoại có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Hiệp hội.
 3. Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên phù hợp với tôn chỉ, mục đích của Hiệp hội theo quy định của pháp luật
 4. Tham gia chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu, tư vấn, phản biện và giám định xã hội theo đề nghị của cơ quan nhà nước, cung cấp dịch vụ công về các vấn đề thuộc lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội, tổ chức dạy nghề, truyền nghề theo quy định của pháp luật.
 5. Tham gia ý kiến vào các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến nội dung hoạt động của Hiệp hội theo quy định của pháp luật. Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với các vấn đề liên quan tới sự phát triển của Hiệp hội và lĩnh vực Hiệp hội hoạt động. Được tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tổ chức các hoạt động dịch vụ khác theo quy định của pháp luật và được cấp chứng chỉ hành nghề khi đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.
 6. Phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan để thực hiện nhiệm vụ của Hiệp hội.
 7. Thành lập pháp nhân thuộc Hiệp hội theo quy định của pháp luật.
 8. Được gây quỹ Hiệp hội trên cơ sở hội phí của hội viên và các nguồn thu từ hoạt động kinh doanh, dịch vụ theo quy định của pháp luật để tự trang trải về kinh phí hoạt động
 9. Được nhận các nguồn tài trợ hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật. Được nhà nước hỗ trợ kinh phí với những hoạt động gắn với nhiệm vụ của nhà nước giao.
 10. Được gia nhập các tổ chức quốc tế tương ứng và ký kết, thực hiện thỏa thuận quốc tế theo quy định của pháp luật và báo cáo cơ quan quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực Hiệp hội hoạt động, cơ quan quyết định cho phép thành lập Hiệp hội về việc gia nhập tổ chức quốc tế tương ứng, ký kết, thực hiện thỏa thuận quốc tế

Nhiệm vụ

 1. Chấp hành các quy định của pháp luật có liên quan đến tổ chức, hoạt động của Hiệp hội. Tổ chức hoạt động theo Điều lệ Hiệp hội đã được phê duyệt. Không được lợi dụng hoạt động của Hiệp hội để làm phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự xã hội, đạo đức, thuần phong mĩ thục, truyền thống của dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức.
 2. Tập hợp, đoàn kết hội viên, tổ chức, phối hợp hoạt động giữa các hội viên vì lợi ích chung của Hiệp hội, thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích của Hiệp hội nhằm tham gia phát triển lĩnh vực liên quan đến hoạt động của Hiệp hội, góp phần xây dựng và phát triển đất nước.
 3. Phổ biến, huấn luyện kiến thức cho hội viên, hướng dẫn hội viên tuân thủ pháp luật, chế độ, chính sách của nhà nước và Điều lệ, quy chế, quy định của Hiệp hội
 4. Đại diện hội viên tham gia, kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền về các chủ trương, chính sách liên quan đến lĩnh vực của Hiệp hội theo quy định của pháp luật.
 5. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.
 6. Về trụ sở hoạt động của Hiệp hội:

Địa chỉ mail của hiệp hội: atecnews@gmail.com

Stt Trụ sở Địa chỉ Người phụ trách
1 Văn phòng 1 tại Hà Nội Xã Kim Chung, Huyện Đông Anh, TP Hà Nội –

(Trong Trường TC kinh tế – kỹ thuật Bắc Thăng Long

Ông Nguyễn Công Dương Phó chủ tịch thường trực hiệp hội – Viện trưởng viện phát triển giáo dục nghề nghiệp ATEC
2 Văn phòng 2 tại Thành phố Hồ Chí Minh 60/8 Lâm Văn Bền, Khu phố 4, Phường Tân Kiểng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh Người phụ trách Ông Lâm Văn Quản – Phó chủ tịch Hiệp hội
 1. Các ban chuyên môn và người phụ trách
Stt Các phân ban Họ tên Chức vụ phân công
1 Ban Kiểm tra Ô. Nguyễn Anh Tôn Trưởng ban
2 Ban tổ chức, nghiên cứu, tham vấn chính sách Bà Chử Thị Hải Trưởng ban
3 Ban Quản lý KH, chuyển giao công nghệ và hợp tác DN Ông Lương Văn Vui Trưởng ban
4 Ban Tuyên truyền phát triển hội viên và hợp tác quốc tế Ông Lâm Văn Quản Trưởng ban
5 Ban Thi đua khen thưởng và phát triển phong trào Trần Đăng Hải Trưởng ban
6 Ban Phát triển NN và đảm bảo CLGD NN Ông Phạm Quang Vinh Trưởng ban

 

CÁC TRƯỜNG, ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN HỘI VIÊN CHÍNH THỨC CỦA HIỆP HỘI CÁC TRƯỜNG

CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP KINH TẾ – KỸ THUẬT

(Tính đến ngày 15 tháng 01 năm 2019)

—————————————–

1/ KHỐI CÁC TRƯỜNG TRUNG CẤP : 18 Trường

2/ KHỐI CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG : 19 Trường

3/ KHỐI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC: 03 trường

3/ Khối Công ty: 03 đơn vị

4/ Hội viên cá nhân : 04 người

5/ Khối các cơ quan khác: 01